1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - تائید اسناد
گالری
access deny
پیوند ها

تایید اصل یا ترجمه اسناد رسمی (ازجمله اسناد تحصیلی، هویتی، وکالتنامه، اداری، تجاری، پزشکی و بهداشتی، گواهی ولادت، گواهینامه رانندگی و انواع اسناد صادره از طرف مقامات داخلی یا خارجی) که قبلا به تائید مقامات رسمی دولت صادرکننده سند و نمایندگی مربوطه در داخل یا خارج از کشور رسیده باشد.

نظرات